Quá trình giải quyết vụ án hình sự sơ thẩm bắt đầu từ khi khởi tố vụ án và kết thúc khi xét xử xong vụ án hình sự và giao bản án, các quyết định của Toà án cho cơ quan và người có trách nhiệm thi hành.

Biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại phạm tội bao gồm: Tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; Trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi...

Chế định các biện pháp tư pháp được quy định tại chương VI Bộ luật Hình sự năm 1999 sửa đổi, bổ sung năm 2009, bao gồm có 4 biện pháp tư pháp.

Những biện pháp tư pháp nào được thi hành theo quy định của Luật thi hành án hình sự? Thi hành biện pháp tư pháp phảỉ tuân theo những nguyên tắc nào?

Hiện nay, có trường hợp các quốc gia đã ký hiệp định song phương hoặc đa phương thì được xử lý theo các hiệp định đó, tuy nhiên cũng có nhiều quốc gia Việt Nam chưa ký các hiệp định về tương trợ tư pháp, hiệp định về dẫn độ, hiệp định về chuyển giao người bị kết án …

Chuyển giao truy cứu trách nhiệm hình sự là một trong những nội dung cơ bản mà tương trợ pháp lý về hình sự điều chỉnh, được các quốc gia thành viên tuân thủ khi có đủ điều kiện chuyển giao

Để đảm bảo quyền con người theo xu thế cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế, cần hoàn thiện các quy định của BLTTHS về quyền và nghĩa vụ của người bị tạm giữ, tạm giam.

Những hạn chế trong quy định của pháp luật và thực trạng áp dụng BPTG như trên đòi hỏi phải có những nghiên cứu, tổng kết để sửa đổi, bổ sung các quy định của BLTTHS.

Kết quả thực hiện ủy thác tư pháp và hợp tác quốc tế khác, tài liệu, đồ vật khác trong vụ án được quy định tại Điều 103, Điều 104 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015

Những người sau đây đương nhiên được xoá án tích: Người được miễn hình phạt, ...

Thủ trưởng Cơ quan điều tra là người đứng đầu Cơ quan điều tra, chịu trách nhiệm về hoạt động điều tra của Cơ quan điều tra.

Viện trưởng Viện kiểm sát là người đứng đầu cơ quan kiểm sát, nhiệm vụ và quyền hạn Viện trưởng Viện kiểm sát được quy định tại khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Các cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ thi hành biện pháp tư pháp được quy định cụ thể tại điều 113, và các hành vi nào bị nghiêm cấm trong thi hành biện pháp tư pháp được quy định tại điều 112, Luật thi hành án hình sự năm 2010.

Thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định đưa người chưa thành niên phạm tội nhưng không phải chịu hình phạt vào trường giáo dưỡng để giáo dục theo bản án, quyết định của Tòa án.

Trên cơ sở điều ước hoặc hợp tác theo nguyên tắc có đi, có lại, thông qua Văn phòng Interpol, Việt Nam đã tích cực phối hợp, trao đổi thông tin tội phạm có tính quốc tế với tổ chức Interpol, Aseanapol và cảnh sát các quốc gia thành viên và đạt được một số kết quả.

Hành vi này xâm phạm hoạt động tư pháp, có khả năng làm cho các hoạt động tố tụng và thi hành án trở nên không bình thường, không đúng đắn

Là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn ép buộc nhân viên tư pháp làm trái pháp luật trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gây hậu quả nghiêm trọng.

Hành vi xâm phạm hoạt động tư pháp là những hành vi có khả năng làm cho các hoạt động tố tụng và thi hành án trở nên không bình thường, không đúng đắn

Ngày nay các quốc gia đang đẩy mạnh việc tương trợ tư pháp trong công cuộc phòng chống tội phạm, vì vậy chúng ta cần tìm hiểu rõ trình tự, thủ tục thực hiện tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự.

Tương trợ tư pháp về hình sự là một hành vi pháp lý song phương hoặc đa phương, vậy nó cũng sẽ điều chỉnh một số vấn đề cơ bản như chuyển giao giấy tờ, điều tra, chuyển giao vật chứng… được quy định trong Công ước hay Hiệp định mà các quốc gia thành viên ký kết.